Juridische En Maatschappelijke Context

Caitlin Bonte

Art. 1, Decr 11 september 2012 betreffende houdende instemming met het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, Vlaamse Codex 29 november 2013

Art. 4, Besluit vd Vlaamse regering 1 januari 2006 betreffende goedgekeurde kredieten bestemd voor acties voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen en betere man-vrouwverhoudingen, Vlaamse Codex 22 september 2006

Art. 4, Decr 22 november 2013 betreffende houdende instemming inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, Vlaamse Codex 28 december 2013

Art. 11, KB 17 maart 2008 betreffende uitgifte van speciale potwaarden in de loop van het jaar 2009, Belgisch Staatsblad 2 april 2008, 2008014094

Art. 17 en 19, Besluit vd Vlaamse Regering 28 maart 2014 betreffende regeling van de houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies, Vlaamse Codex 16 mei 2014


Femke Dierickx

België gaat komende jaren 43 miljoen euro extra investeren in vrouwenrechten (Alexander De Croo) https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2018/she_decides_belgie_investeert_volgende_jaren_43_miljoen_euro_extra_in_vrouwenrechten

Agentschap vrouwenrechten = UN Women Amnesty International

Minister vrouwenrechten = Najat Vallaud-Belkacem

Federale overheidsdienst Justitie. (2017, 28 april). Vrouwenafdeling in de gevangenis in Hoogstraten. Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten_41

Federale overheidsdienst Justitie. (2013). Geslacht. Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/justitie_in_cijfers/2013/gerechtspersoneel/geslacht

Federale overheidsdienst Justitie. (2014b, 2 juni). Ouders kunnen hun naam overdragen. Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2014-06_02

Federale overheidsdienst Justitie. (2015d, 16 oktober). Schelden of slaan, het komt even hard aan! Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2015-10-16_1

Federale overheidsdienst Justitie. (2014, 25 november). Schelden of slaan, het komt even hard aan! Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten/news_2014-11-25


Jessy Verscheure

1. Archeologisch onderzoek:
Eindverslag Archeologisch onderzoek [Dataset]. (2018, 12 december). Geraadpleegd op 13 december 2018, van http://file:///C:/Users/jessy/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/DKB_OP2018_JR2017%20(1).pdf

2. Belastbaar voorwerp
Belastbaar voorwerp [Dataset]. (2014, 1 januari). Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023515

3. Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Onderwijs en Vorming
Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Onderwijs en Vorming [Dataset]. (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2018, van http://file:///C:/Users/jessy/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/OV_DOV_OP2017%20(1).pdf

4. Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [Dataset]. (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2018, van http://file:///C:/Users/jessy/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/DWVG_OP2017_JR2016%20(1)%20(1).pdf

5. Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Cultuur, Jeugd en Media
Ondernemingsplan en jaarrapportering Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [Dataset]. (z.d.). Geraadpleegd op 13 december 2018, van http://file:///C:/Users/jessy/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/DWVG_OP2017_JR2016%20(1)%20(1).pdf


Laura Denys Devos

Rosa= Voor vrouwen zijn er in heel wat landen wetten opgenomen. Op de website: rosa, kenniscentrum voor gender en feminisme, vond ik er heel wat.

bron: Rosa, kenniscentrum voor gender en feminisme (2018). Vrouwenrechten wereldwijd. Geraadpleegd op 6 december 2018, https://rosavzw.be/site/index.php/rosa-s-vrouwennieuws/hot-topics/246-vrouwenrechten-wereldwijd

Koninkrijk België buitenlandse zaken, buitenlands handel en ontwikkelingssamenweking=
Op de website Koninkrijk België buitenlandse zaken, buitenlands handel en ontwikkelingssamenweking. Vind je hoe België met hun vrouwenrechten optreed in de Verenigde Naties en Europese Unie

bron: Koninkrijk België buitenlandse zaken, buitenlands handel en ontwikkelingssamenweking (2018). Gender en vrouwenrechten. geraadpleegd op 6 december 2018, https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/gender_en_vrouwenrechten

Zuhal Demir= Zuhal Demir is verantwoordelijk is de staatsecretaris over vrouwenrechten. Op haar persoonlijke website vind je ook heelwat over de regelgeving van vrouwenrechten. Sinds 9 december 2018 is dit veranderend. Nu is Kris Peeters hier bevoegd voor.

bron: Zuhal Demir (2018). Zuhal Demir, staatssectretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetschapsbeleid. Geraadpleegd op 6 december 2018, https://www.zuhaldemir.be

Unia= Unia is een instantie die ijvert voor gelijke kansen voor onder andere vrouwen.

bron: Unia (2018). Voor gelijke kansen, tegen discriminatie. Geraadpleegd op 6 december 2018, https://www.unia.be/nl

Federale overheidsdienst justitie= Op de website Federale overheidsdienst justitie vind je een uitspraak over vrowuen kledij, namelijk het hoofddoek. Dit is een heel actueel thema binnen vrouwenrechten.

bron: Federale overheidsdiest justitie (2018). Uitpraak EHRM over het verbod op het dragen van kleding die het gezicht verbergt. Geraadpleegd op 6 december 2018, https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_0


Lotte Dewachtere
Juridische documenten :

  • Art. 1, decreet. 13 juni 2003 . Het Fakultatief Protocol bij het Verdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw, gedaan te New York op 6 oktober 1999 zal volkomen uitwerking hebben.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt. Geraadpleegd op 12 december, 2018. http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

  • Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (BS 4 april 2014) (11 april 2014). Geraadpleegd op 12 december, 2018. https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Zoekresultaten.aspx#

Maatschappelijke context :

Er is een federaal Gelijkekansenbeleid. In de federale regering is Zuhal Demir bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, ook is zij bevoegd voor Armoedebestrijding, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid. Hierin heb je enkele actoren.
*Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), dit is een Federale overheidsinstelling
*Het Adviescomité voor de Maatschappelijke emancipatie het is een raadgevend comité van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
*De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, dit is een federaal adviesorgaan dat op verzoek of op eigen initiatief rapporten kan opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen inzake gelijke kansenbeleid. De Vrouwenraad neemt een bestuursfunctie op in deze Raad.
*De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) men wil de regering adviseren en bijdragen aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die België inneemt op het internationale niveau.
*Het Platform BE Gender, deze organisatie groepeert diverse organisaties uit het maatschappelijk middenveld - (ngo's, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties - en wordt gecoördineerd door 11.11.11. Samen werken zij briefings, voorstellen, standpunten en analyses uit over gender en ontwikkeling. BE-Gender wil daarmee de beleidsmakers politiek beïnvloeden en zoekt daarvoor ook samenwerking met andere netwerken die lokaal, nationaal of internationaal actief zijn op vlak van gender en ontwikkeling.

Beleidsdocumenten
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462530

Er bestaat een beleid over gender en vrouwenrechten met mensenrechten als beleidsthema.
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/gender_en_vrouwenrechten
Dit is zowel internationaal als regionaal.

bevoegde minister :
momenteel is Zuhal Demir voormalig staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootsteden- en Wetenschapsbeleid. Ze staat dus onder andere in voor de Gelijke Kansen van de burgers.
Liesbeth Homans is Vlaams vice-minister voor Gelijke Kansen.

Hulpverlening :
In ons land bestaat sinds 2002 een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dat de taak heeft in België toe te zien op de eerbiediging van deze gelijkheid en discriminatie te bestrijden.Ook bestaat er een kenniscentrum voor gender en feminisme (RoSa vzw), De Femma, De Vrouwenraad.
De Okra is een organisatie waar 55-plussers terecht kunnen voor ontspanning, hun rechten worden gerespecteerd, men voorziet gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en verbondenheid voor de 55-plussers. Ook als je 55 of ouder bent moeten de rechten gerespecteerd worden en nageleefd worden.

Concrete hulpvraag :
Er moet meer aandacht gespendeerd worden op de economische empowerment van vrouwen, het aanpakken van genderdiscriminatie in de wet en het verbeteren van de toegang tot onderwijs voor meisjes. Er moet dus niet enkel aandacht gevestigd worden op het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, maar ook op de voorafgaande zaken volgens minister Alexander De Croo.

Middenveld :

Platform BE gender is een overkoepelende organisatie waarin verschillende organisaties lid van zijn. Enkele van die organisaties zijn: Amnesty International Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) Vrij Universiteit Brussel (VUB).
Het platform BE-Gender wil bijdragen aan een betere integratie van gender in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Politieke partij :

Sowieso staat de politieke partij Open-vld om die hulpvraag aan te pakken, want dit is de politieke partij waarin Alexander De Croo in zetelt.
De politieke partij Groen wil dat er meer aandacht besteed wordt aan de vrouwenrechten en het nastreven ervan in de regering na de affaire van Weinstein en de #MeToo-onthullingen.
¾ van de vrouwen in België had al te maken met discriminatie, vooroordelen, ongelijke behandelingen omtrent zwangerschap of moederschap. Daarom wil de partij Groen dat de federale regering aan het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen en vrouwenrechtenbewegingen de organisatie toevertrouwt van een 'Conferentie voor vrouwenrechten'. Die moet dan een rapport opstellen over hoe het met de vrouwenrechten in ons land gesteld is. Bedoeling is dat er dan tegen september volgend jaar een lijst met concrete aanbevelingen komt, waar de overheid nadien mee aan de slag kan.

Groen verklaart zich solidair met alle vrouwen in de wereld die lijden onder discriminatie, achterstelling en geweld. Men zal ook in de parlementen blijven ijveren voor de rechten van vrouwen, hier en elders. Zo willen de groenen de invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren en in de raden van bestuur van grote bedrijven.

Zelfhulpgroepen :
Er bestaat een zelfhulpgroep nl. het vroegere KAV, nu Femma.
Femma streeft naar een leven en een maatschappij met meer evenwicht tussen professioneel en privé, tussen mannen en vrouwen, tussen wat moet en wat niet moet. Meer evenwicht zorgt voor een beter welzijn van jezelf en anderen.


Manon Billiet
Enkele juridische documenten:
• Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, 10/07/2008. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1017082&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
• Omzendbrief BB 2007/03 over de toepassing van artikel 200 van het Gemeentedecreet en van artikel 193 van het Provinciedecreet over de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren, 04/05/2007. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015793&param=informatie&ref=search&AVIDS=
• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, 26/10/2007. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016540&param=informatie&ref=search&AVIDS=
• Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, 13/07/2007. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016040&param=informatie&ref=search&AVIDS=
• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend aan het VESOC-actieplan voor acties met betrekking tot de man-vrouwproblematiek, 16/12/2005. Geraapleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1014394&param=informatie&ref=search&AVIDS=

De maatschappelijke context:
Er is een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, dit is een beleid op regionaal niveau. De dienst Diversiteitsbeleid is verantwoordelijk voor dit beleid. Deze dienst werkt samen met de minister van Bestuurszaken.

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander Decroo heeft tijdens Global Citizen Mandela 100 bekendgemaakt dat België de volgende jaren 43 miljoen extra zal investeren in vrouwenrechten.
België engageert zich sterk voor gendergelijkheid, want dit is de Vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG5). Dit is een verlengde van She Decides, een internationale campagne die minister De Croo op gang zette.
Van de 43 miljoen gaat 12,4 miljoen euro naar het VN-bevolkingsfonds UNFPA en UNICEF voor de strijd tegen kindhuwelijken en hun werk voor een betere toegang tot voorbehoedsmiddelen.
De overige 30,5 miljoen euro gaat naar onze belgische bilaterale samenwerkingsprogramma’s die ook extra aandacht bieden aan seksuele en reproductieve rechten en familieplanning.


Mauranne Mattelaer
JURIDISCHE DOCUMENTEN

1. Instituut voor de delijkheid van vrouwen en mannen. Wetgeving. Geraadpleegd 15 december 2018. https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/transgender/wetgeving.

2. Koninkrijk Belgie: Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/mensenrechten/specifieke_kwesties/gender_en_vrouwenrechten.

3. Vlaamse Codex. (2007). Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid. Geraadpleegd op 10 december 2018. https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1016540&param=informatie&ref=search&AVIDS=.

4. Vlaamse Codex. (2013). Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt te New York op 18 december 1979 en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt te New York op 10 december 1984. Geraadpleegd op 10 december 2018. https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023477&param=informatie&ref=search&AVIDS=1225997.
Er zijn nog veel meer documenten te vinden op de Vlaamse Codex, ik kan ze niet allemaal hierin zetten.

DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

a) Er zijn verschillende beleiden voor gelijke kansen in België:
- RoSa
Kenniscentrum voor gender en feminisme (2018). Vrouwenrechten wereldwijd. Geraadpleegd 15 december 2018, https://rosavzw.be/site/index.php/rosa-s-vrouwennieuws/hot-topics/246-vrouwenrechten-wereldwijd

- IGVM (federale gelijkenkansenbeleid): het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is de federale overheidsinstelling die sinds 2002 instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Het Instituut streeft ernaar om de gelijkheid van vrouwen en mannen vanzelfsprekend te maken in de mentaliteit en in de praktijk. Het doet dit door ongelijkheden in wetten en reglementeringen op te sporen en een aangepast juridisch kader te ontwikkelen. Het ontwikkelt ook de nodige instrumenten en onderneemt acties. Het Instituut werkt tevens strategieën uit van gendermainstreaming op het gebied van tewerkstelling en arbeid, besluitvorming en geweld.

- Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft als opdracht een globaal beleid te ontwikkelen in de strijd tegen discriminatie. Het geeft ook advies op het vlak van integratie. In dit kader ontmoet het Centrum de betrokken partijen, formuleert aanbevelingen en organiseert studiedagen om te informeren of bewust te maken.
- Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen houdt zich vooral bezig met het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.

- De minister van gelijke kansen is Kris Peeters.
De minister van gelijke kansen is Liesbeth Homans (in Vlaanderen).
De staatssecretaries voor gelijke kansen is Zuhal Demir.