Trefwoorden

Caitlin Bonte
Feminisme = Het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Tweede golf = de golf binnen feminsime waar ze gelijk loon voor gelijk werk wilden

Vrouwenbeweging = Het streven van de vrouw naar emancipatie, naar meer vrijheid en zelfstandigheid.

Intersectionaliteit = de notie dat individuen in een samenleving discriminatie en onderdrukking ondervinden op grond van een veelvoud van factoren

Gelijkheid = volkomen overeenkomst in een bepaald opzicht

Gelijkwaardigheid = get gezien zijn van kwaliteiten, eigenschappen, prestatiets,… die evenveel waard zijn

Womanist = vasthouden aan een type van het feminisme dat de verwezenlijkingen van zwarte vrouwen weergeeft

Demonstraties = betoging

Abortus = kunstmatige beëindiging van een zwangerschap


Femke Dierickx
Amalgaam = Een mengelmoes

Dominante wetenschapsparadigma = Paradigma is een stelsel van modellen en theorieën dat, binnen een gegeven wetenschappelijke discipline, het denkkader vormt van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt.

Essentialistische visie = Binnen het essentialisme wordt de essentie begrepen als dat wat een object of substantie noodzakelijk heeft en maakt tot wat het fundamenteel is.

Exemplarisch = Bij wijze van voorbeeld

Fundering = Deel van gebouw of constructie dat er voor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende kracht, wordt overgedragen op de daadwerkelijke ondergrond

Gepreoccupeerd= De gedachten bezig houden of zorgelijk in beslag nemen

Hoedanigheid = Een functie die men vervult

Methodologisch = Betrekking hebben op een bepaalde methodologie: is een studie van de wetenschappelijke methode en werkwijze, waarmee kennis wordt verworven en waarmee de
wetenschap vooruit wordt geholpen

Premisse = de 2 voorafgaande stellingen van een sluitrede waaruit de conclusie wordt getrokken


Jessy Verscheure

Attar= De muskusachtige parfumolie die de Profeet prefereerde

Din= Leven in religie

Dunya= Leven in de wereld

Chiffon= Fijn zijden weefsel

Mores= Regels voor hoe je je moet gedragen in een bepaalde groep

Pardah= Afzondering

Parran= Leesclub

Sharia rigide= De Islamitische wet streng volgens de regels

Selffulfilling prophecy= Voorspelling die direcht / indirect leidt tot het uitkomen van die voorspelling


Laura Denys Devos

Ambitieuze vrouw= Vandaag de dag nog een vrouw die afwijkt van de norm die voor haar sekse wordt aangelegd. Ze moet riscio’s nemen, zichtbaar worden, zich in de arena werpen om haar ideeen te verdedigen. Om te bereiken wat ze wil moet ze veel energie en tijd investeren

dienaressendom= Ten dienste staan van partner, gezin

egalitaire= een stroming waarbij mensen de gelijkheid tussen mensen het belangrijkste vinden

gekrenktheid= Beledigd, boos

genoopt= ergens toe noodzaken, dwingen: door tegenspoed genoopt

innoveren= Nieuwe ideeën en dingen ontwikkelen

lucratievere= Winstgevend

oekazes= (ironisch) hoog bevel

Onbetaalde arbeid= Als een derden in theorie betaald zou kunnen worden om de desbetreffende activiteit te verrichten, wordt ze als erkend beschouwd. Koken, schoonmaken, kinderverzorging, kleren wassen, de hond uitlaten en tuinieren zijn derhalve allemaal voorbeelden van onbetaald werk

perceptie= Resultaat van een waarneming

rekrutering= Het voor een bepaalde taak aanwerven of oproepen

Seksistisch optreden= Iemands waardigheid worden aangetast of dat er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving ontstaat

veinsden= doen alsof; huichelen: veinzen niet te horen doen alsof je iets niet hoort


Lotte Dewachtere

Aids = Afkorting van ‘acquired immune deficiency syndrome’. Aids is een dodelijke, besmettelijke ziekte die de afweer aantast.

Contradictorisch =Tegenstrijdig

Emancipatie = Streven naar gerechtigheid en zelfstandigheid.

Gelijkheidsbeginsel = Een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen krijgt.

Gelijkwaardigheid = Andere benadering van de man-vrouwverhouding. Een benadering die uitgaat van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Een visie die inhoudt dat mannen en vrouwen binnen hun identiteit als man dan wel als vrouw de rol op zich mogen nemen die men aan die identiteit linkt.

Godsgift = Het gelijkwaardigheidsbeginsel brengt met zich mee dat machogedrag in sommige contexten enorm sterk is. Dat is een element van de traditionele cultuur, gebaseerd op gelijkwaardigheid, en is vaak ook erg problematisch. Per definitie is de man in dergelijke contexten een godsgift aan de mensheid en heeft een meerwaarde.

Identiteitsverlies is nefast = Identiteitsverlies heeft heel ongunstige gevolgen.

Scrupules = Gewetensbezwaren.


Manon Billiet

Crux = Onoplosbaar of moeilijk oplosbaar probleem, kernprobleem

Geïnstitutionaliseerd = Maken resp. worden tot een gevestigde instelling

Gemarginaliseerd = Marginaal maken in

Intersectionaliteit = Denkwijze volgens welke maatschappelijke ongelijkheid zich voordoet langs verschillende assen, die elkaar snijden, kruispuntdenken

Inventarisatie = Het opmaken van een inventaris

Onderdrukking = Het onderdrukken of onderdrukt worden

Politicoloog = Beoefenaar van, student in de politicologie

Politiseren = Onovergankelijk werkwoord over staats- en regeringsbeleid redeneren

Promovenda = Persoon die zal promoveren

Status-quo = Toestand waarin iets zich bevindt of op een bepaalde tijd bevond

Sterallures = Ongunstig geheel van maniertjes, arrogant gedrag en onredelijke wensen van sommige sterren, diva-allures, vedetteneigingen

Verdonkeremaand = Verduisteren, ontvreemden

Zelfbeschikking = Het beschikken over, kunnen bepalen van zijn eigen lot, leven enz., autonomie


Mauranne Mattelaer

Gender = Geslacht waarvan je het gevoel hebt deel uit te maken (uit: Van Dale)

Genderperspectief = (gender/perspectief): gender (zie hierboven)
Perspectief: de kunst om diepte en ruimte te suggereren in een plat vlak (uit: Van Dale)

Macroniveau = Zorgverlening op het niveau van de zorg aan individuele patiënten. (Uit: encyclo, het was niet te vinden op Van Dale)

Microniveau = Zorgverlening op het niveau van de zorg aan individuele patiënten. (Uit: encyclo, het was niet te vinden op Van Dale)